Szolgáltatókereső

Településkereső

 

Támogatók:

mksz logo

upc logo

tvo-logo

mkm logo2

mipszi logo

1. oldal / 3
Mind | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

3G (third-generation technology)

harmadik generációs mobilszolgáltatás (UMTS)

ABR (Available Bit Rate)

elérhető bitsebesség

Adásidő

a műsoridő és a műsorszolgáltatás során közzétett egyéb, műsorszámnak nem minősülő információk időtartamának összege. Műsorszámnak nem minősülő információ a mérőjel, a monoszkóp, a műsorszignál, a szünetjel, a pontos idő közlése, a bemondónak műsorszámhoz nem kapcsolódó közlése, továbbá a műszaki hibából eredő műsorszünet.

ADSL (Asymmetric digital subscriber line)

aszimmetrikus digitális előfizetői vonal

Alapszolgáltatás

a műsorelosztó rendszerben az előfizetőknek a legalacsonyabb díjtétellel nyújtott műsorelosztási szolgáltatás

Analóg jel

olyan jel, melynek amplitúdója vagy frekvenciája közvetlenül jellemzi az eredeti jelet

ARPU (Average Revenue per User)

egy előfizetőre jutó átlagos havi árbevétel.

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

aszinkron átviteli mód.

ATSC - Advanced Televisioon Systems Commitee

Fejlett Televízió Tanács (USA)

ATTC - Advanced Television Test Center

Fejlett Televízió Mérőközpont

Auto Store

automatikus tárolás. A rendelkezésre álló tévécsatornák egyszerű programozása. A csatornák a megtalálás sorrendjében tárolódnak.

Auto TV

a rendszer a bejövő jel elemzése alapján automatikusan a lehető legjobb képparamétereket álltja be.

Autoscan

automatikus keresés. Valamennyi rendelkezésre álló adóállomás végigpásztázása a tévékészülékekben és videomagnókban.

Autostore / Auto install:

automatikus tárolás / üzembehelyezés. Amikor a tévékészülékek, videomagnók és autórádiók automatikusan megkeresik és tárolják az adott helyen vehető programokat.

AVC (Advanced video coding)

fejlett videó-kódolás

Befolyásoló részesedés

a) az olyan közvetlen és közvetett tulajdon egy vállalkozásban, amely összességében a vagyoni vagy a szavazati jogok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást biztosít; a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett tulajdoni részesedését egybe kell számítani.

b) az olyan helyzet, amely a vállalkozásban szerződés, alapító okirat (alapszabály), vagy elsőbbségi részvény alapján, a döntéshozó, vagy a felügyelő szervek tagjai kinevezése (elmozdítása) útján, vagy egyéb módon jelentős befolyást tesz lehetővé.

BER (Bit Error Ratio)

bit hiba-arány.

Bérelt vonal

azon elektronikus hírközlő eszközök összessége, amelyek a hálózati végpontok között transzparens átviteli kapacitást biztosítanak, de nem tartalmazzák a felhasználó által vezérelhető kapcsoló funkciókat.

Bit (binary digit)

az információ alapegysége.

BSP (Broadcast Service Provider)

műsorszolgáltató.

Burkolt reklám

az a műsorszám vagy műsorszámon belüli tájékoztatás, amely semleges információ látszatát keltve ösztönöz áru vásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére, vagy bármely más üzleti magatartásra.

CA (Conditional Access)

feltételes hozzáférés.

CAS (Conditional Access System)

feltételes hozzáférési rendszer.

Catch-upTV (archívTV)

a műsorszolgáltatók lineáris műsorának teljes vagy részbeni rögzítésével az előfizető később is el tudja elérni a tartalmat. Ez nem azonos a PVR-os rögzítéssel, tekintve, hogy központilag történik a rögzítés. (Az ugye látható, hogy sokkal gazdaságosabb központilag egy helyen rögzíteni a tartalmat, mint minden ügyfélhez PVR-os STB-ot adni.) A műsorszolgáltatók általában nem rendelkeznek az összes műsorral összefüggésben ilyen jogosítvánnyal, tehát a catch-up TV-ben jellemzően nem a teljes műsorfolyamot lehet újralátni. (Az ügyfél persze a saját PVR-jára rögzítheti azokat a tartalmakat is, amelyek nem adhatóak catch-up-ként, és megnézheti később.)

CATV (Community Antenna Television)

nagyközösségi kábeltelevízió.

CCIR - Comité Consultatif International Radioelectique

Nemzetközi Rádióhírközlési Tanácsadó Testület

CD (Compact Disc)

kompakt diszk (lemez)

CDI (Cimpact Disc Interactive)

interaktív kompaktdiszk.

CDROM (CD Read Only Memory)

csak olvasható CD

CEN/CENELEC - Comité European Normalisation Electrotechnique

Európai Elektrotechnikai Szabványosítási Bizottság

churn

lemorzsolódás.

CI (Common Interface)

közös interfész.

CM (Cable Modem)

kábelmodem: a készülék a számítógép és a kábelhálózat közötti összeköttetést teremti meg. Ilyen készüléket adnak például az internetet szolgáltató kábeltelevíziók.

CMTS (Cable Modem Terminal Station)

kábelmodem központi egység.

CNR (Carrier to Noise Ratio)

Vivő-zajviszony.

CRC (Cyclic Redundancy Code)

ciklikus redundancia kód.

Csillagpontos hálózat

olyan kábelhálózat, ahol egy leágazási helyről több házbekötő kábel indul ki. A csillagpontos kivitelezés még szemléletesebb soklakásos házhálózat esetén, amikor valahol a ház fizikai középpontjában helyezik el (az illetéktelen beavatkozások ellen jól védett és zárható fém dobozban) a házerősítőt az elosztókkal és a csomagszűrőkkel együtt, és minden előfizetőhöz innen indul ki a lakáskábel.

DAB (Digital Audio Broadcasting)

digitális hang-műsorszórás.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)

digitálisan erősített, vezeték nélküli távközlési rendszer.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

dinamikus végpont konfigurációs protokoll.

dial-up modem

felhívható modem (ahol a modem: a modulátor-demodulátor, vagyis jelátalakító-jelvisszaalakító szavak összevonásából származik).

Digital Right Management

digitális jogkezelő.

Digitális jel

az analóg hullámformának olyan digitális impulzusok sorozatával való reprezentálása, amelyek az analóg jel valamely tulajdonságát kódolják. A digitalizálás azt jelenti, hogy a jel amplitúdójával, vagy frekvenciájával nem törődve csupán az impulzus meglétét vizsgáljuk.

Digitális jel "tömörítése"

az átviteli csatorna, illetve a jeltároló eszközök kapacitásainak lényegesen hatékonyabb kihasználást teszi lehetővé. A tömörítés során a jelet egyrészt megszabadítjuk a redundáns (ismétlődő) információktól (pl.: ha két egymás mellett lévő képpont tulajdonságai - színe, fényereje - azonos, akkor nem visszük át kétszer ugyanazt a jelet a csatornán, hanem csak egyszer, s tudatjuk a vevővel, hogy a reprodukció során két egyforma képpontot állítson elő), másrészt azoktól az információktól is, amelyeket az érzékszerveink nem vagy csak elhanyagolható mértékben érzékelnek - a két módszer együttes alkalmazásával több, mint százszoros információmennyiség-csökkentést érhetünk el, az eredeti minőség jelentéktelen romlása mellett.

Digitális simulcast

analóg csomag mellett adott digitális nagycsomag, amely tartalmazza az analóg csatornák nagyobb részét (azért nem mindegyiket, mert a rosszabb minőségű csatornákat nem lehet digitálisan adni) és esetleg néhány plusz csatornát.

DLP (Digital Line Processing)

digitális TV-sor feldolgozás

DMB (Digital Multimedia Broadcasting)

digitális multimédia sugárzás.

DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification)

a kábelhálózatos adatátvitel interfész specifikációja.

DS, Downstream

előreirány, letöltési irány - a szolgáltatótól az előfizető felé haladó információáramlás iránya; ezzel ellentétes az "upstream", a feltöltési irány.

DSL (Digital Subscriber Line)

digitális előfizetői vonal.

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)

DSL hozzáférési multiplexer.

DTG (Digital Terrestrial Group)

az angol digitális földfelszíni műsorszórást koordináló bizottság.

DTH (Direct-to-home)

egyéni műholdas vétel.

DTT (Digital Terrestrial Transmission)

digitális földfelszíni átvitel.

DVB (Digital Video Broadcasting)

digitális képműsorszórás.

DVB-C (Digital Video Broadcasting Cable)

kábeles digitális képműsorszórás.

DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld)

digitális videó-sugárzás kézi készülékre (a DVB konzorcium által kidolgozott speciális földfelszíni sugárzó rendszer, amely a DVB-T technológiát egészíti ki)

DVB-RCC (DVB Return Channel for Cable)

DVB kábeles visszirány specifikáció.

DVB-S (Digital Video Broadcasting Satellite)

műholdas DVB képműsorszórás.

DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestrial)

földfelszíni digitális képműsorszórás.

DVB-TXT (DVB Teletext Specification)

DVB teletext specifikáció.

DVD (Digital Versatile Disc)

DVD

EBA (European Broadcasting Area)

európai műsorszóró körzet

EBIDTA

kamatfizetés, adózás és értékcsökkenés levonása előtti eredmény.

EBU - European Broadcast Union

Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége

EDTV (Enhanced Definition Television)

növelt felbontású televízió

Egyéni előfizető

az a természetes személy előfizető, aki úgy nyilatkozott, hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe az előfizetői szolgáltatást

Elektronikus hírközlési építmény

elektronikus hírközlési nyomvonalas és nyomvonal jellegű létesítmények és egyéb műtárgyak; az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggő - burkoló, tartó, védő , jelző stb. - műtárgyakat

Elektronikus hírközlési szolgáltató

elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

Elektronikus hírközlési tevékenység

olyan tevékenység, amely bármely értelmezhető formában előállított jel, jelzés, írás, kép, hang vagy bármely természetű egyéb közlemény elektronikus hírközlő hálózaton keresztül egy vagy több felhasználóhoz történő eljuttatását szolgálja, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtása, elektronikus hírközlő hálózat vagy berendezés üzemeltetése, végberendezések forgalmazása és a kapcsolódó szolgáltatások.

Elektronikus hírközlő eszköz

az elektronikus hírközlő berendezések és a kapcsolódó eszközök összessége, ideértve az antennákat is.

Elektronikus hírközlő hálózat

átviteli rendszerek és a hálózatban jelek irányítására szolgáló berendezések, továbbá más erőforrások, melyek jelek továbbítását teszik lehetővé meghatározott végpontok között vezetéken, rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses úton, beleértve a műholdas hálózatokat, a helyhez kötött és a mobil földfelszíni hálózatokat, az energiaellátó kábelrendszereket, olyan mértékben, amennyiben azt a jelek továbbítására használják, a műsorszórásra használt hálózatokat és a kábeltelevíziós hálózatokat

Elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetője

nyilvános elektronikus hírközlő hálózat, illetve kapcsolódó eszközök feletti rendelkezési vagy használati jogot gyakorló természetes, illetőleg jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet

Elektronikus hírközlő végberendezés

olyan termék vagy egy termék olyan része, amelynek rendeltetése az elektronikus hírközlő hálózatra való kapcsolódás közvetlenül vagy közvetve, az előfizetői hozzáférési ponton keresztül az elektronikus hírközlő hálózattal való együttműködés céljából

Előfizető

olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy más szervezet, aki vagy amely a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtójával ilyen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéses viszonyban áll

Előfizetői hozzáférési pont

azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe

EMC (Electromagnetic Compatibility)

elektromágneses kompatibilitás

EPG (Electronic Program Guide)

elektronikus programkalauz, amely lehetővé teszi a rendelkezésre álló programok közti egyszerű navigálást és keresést, tetszőleges szempont alapján: tartalom, színész, kezdési időpont stb

ERO - European Radio Office

Európai Rádiótávközlési Hivatal

ERP (Effective Radiated Power)

tényleges kisugárzott teljesítmény

Értéknövelő szolgáltatás

a műsorszolgáltatással össze nem függő programok és információk terjesztése

ETS (European Telecommunication Standard)

Európai Távközlési Szabvány

ETSI - European Telecommunications Standards Institute

Európai Távközlési Szabványosítási Intézet

FCC - Federal Communication Council

Szövetségi Hírközlési Tanács

Fejállomás

az összes műsort - beleértve a földi és a műholdas sugárzású valamint a helyileg előállított műsorokat is - feldolgozó és kábeles továbbításra alkalmassá tevő berendezések halmaza

Felhasználó

az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus hírközlési tevékenységeket, így különösen az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat

Filmalkotás

a játékfilm, a televíziófilm, a televízió-játék, a televíziós játékfilm-sorozat, a dokumentumfilm, a népszerű tudományos film, az animációs film

Fizikai helymegosztás

olyan helymegosztás, amelynek esetében a helymegosztásra jogosult berendezései az arra kötelezett szolgáltató létesítményén belül, utóbbi által rendelkezésre bocsátott meghatározott helyen kerülnek elhelyezésre

FNFT

Frekvenciák Nemzeti Felosztási Táblázata

Fogyasztó

bármilyen természetes személy, aki szakmáján, üzleti tevékenységén vagy hivatásán kívül eső célból nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatást használ vagy igényel

Főműsoridő

rádióban a 6 óra 30 perc és 9 óra 30 perc, televízióban a 18 óra 30 perc és 21 óra 30 perc közötti időszak

Frekvenciagazdálkodás

azon állami tevékenységek összessége, melyek a rádióspektrum szabályozott nemzeti és nemzetközi felhasználását szolgálják, célja a rádióspektrum hatékony és káros zavarástól mentes felhasználása, a frekvenciák biztosítása a rádiószolgálatok keretében mű ködő rádiótávközlési, rádiócsillagászati és egyéb nem rádiótávközlési alkalmazások számára

FSN (Full Service Network)

teljes szolgáltatású hálózat

FTA (Free to Air)

kódolatlan (ingyenes) csatorna

FTTB (Fibre to the Building)

fényvezető az épületig

FTTH (Fibre to the Home)

fényvezető a lakásig

Gigabit

ezermillió bit másodpercenként

GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program, melynek keretében vállalati technológia-fejlesztésre, valamint a hátrányos helyzetű kistérségekben munkalehetőséget teremtő beruházásokra kérhető támogatás

GPRS (General Purpose Radio System)

általános célú, csomagkapcsolt rádiórendszer

GPS (Global Positioning System)

globális helymeghatározó rendszer

<< Első < Előző 1 2 3 Következő > Utolsó >>